Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Plan Urządzania według Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Środowiska.

Plan urządzania lasu przygotowywany jest poprzez dokładną inwentaryzację i ocenę lasu. Niezbędne pomiary oraz oszacowania są wykonywane przez  grupę geodetów i leśników. W trakcie inwentaryzacji są określane takie cechy jak:

- struktura drzewostanu

- budowa pionowa

- wiek

- skład gatunkowy

- zdrowotność

-  warunki glebowo – siedliskowe itp.

Podstawowym zadaniem PUL  jest realizacja  funkcji i celów gospodarki leśnej dla nadleśnictwa poprzez zachowanie wielofunkcyjności i trwałego użytkowania lasów. 

 

 

Przy wykonywaniu planu urządzania lasu wykorzystuje się współczesne narzędzia techniki, leśną mapę numeryczną (LMN), ortofotomapy itp. Mapy te są  częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Informacje zebrane dzięki inwentaryzacji i odczytom z map są przetwarzane i spisane w postaci papierowej.

Plan Urządzania Lasu zawiera:

- analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

- opis lasów i gruntów

- operat glebowo-siedliskowy

- program ochrony przyrody

- określone zadań związanych z pozyskaniem drewna, zabiegami pielęgnacyjnymi i ochroną lasu, odnowieniami i zalesieniami,

- określone zadań związanych z gospodarką łowiecką

- opis infrastruktury leśnej (budynki, drogi itp.)

 

Nadleśnictwo Kutno realizuje PUL sporządzony w na lata 01.01.2015 - 31.12.2024, zatwierdzony przez Ministra Środowiska decyzją nr DLP-I-611-65/32727/15/ŁP.

 

 

Materiały do pobrania