Lista aktualności Lista aktualności

Narada łowiecka w Nadleśnictwie Kutno

Spotkanie z Łowczymi PZŁ, na którym został poruszony problem afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 24 stycznia 2018r. w siedzibie Nadleśnictwa Kutno odbyło się spotkanie w sprawie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Nadleśnictwa Kutno, obowiązujących uregulowań prawnych, oraz planowanego pozyskania zwierzyny.

W naradzie udział wzięli: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, Panowie Łowczy Okręgowi reprezentujący Zarządy Okręgowe PZŁ w: Łodzi, Płocku i Włocławku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno oraz przedstawiciele zarządów Kół Łowieckich z terenu Nadleśnictwa

Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji związanej
z występowaniem wirusa ASF oraz działań podjętych zarówno przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych jak i struktury PZŁ oraz służby weterynaryjne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie szeroko omówiła obecną sytuację
i rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terenie kraju jak i w bezpośrednim pobliżu powiatu kutnowskiego, omówiła strategię działania, wprowadzone zmiany w przepisach prawa i obecnie obowiązujące zalecenia z tym związane.

W dalszej części głos zabrali Łowczy Okręgowi poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ którzy przedstawili kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, działania podejmowane przez Zarządy Okręgowe oraz wytyczne wydane przez Polski Związek Łowiecki. Omówili jakie działania podjęły przynależne im koła łowieckie aby skutecznie dążyć do zmniejszenia zagęszczenia populacji dzików do zalecanego poziomu
0,5 osobnika na 1km2 i dalszej redukcji do poziomu 0,1 osobnika na 1km2.

Następnie Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno omówił zmiany w ustawie prawo łowieckie, omówił zarządzenie Nr 1 Dyrektora Generalnego lasów państwowych w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie PGL LP, w szczególności odnośnie monitorowania gruntów pozostających w zarządzie LP w celu wykrywania padłych dzików i ich szczątków, przedstawił  obecne i docelowe stany zwierzyny płowej i dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na zarządzanym przez nadleśnictwo terenie, planowanie łowieckie w kontekście obowiązującego Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego pod względem wykonywanego pozyskania zwierzyny, stanów zwierzyny, ilości szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lasach, kosztów zabezpieczenia przed zwierzyną, nadchodzący termin inwentaryzacji zwierzyny i prawidłowość sporządzania Rocznych Planów Łowieckich.

Wnioski i ustalenia

  1. Należy monitorować tereny obwodów łowieckich pod względem poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków.
  2. Każdy przypadek znalezienia padłych dzików lub ich szczątków bezzwłocznie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  3. Należy dążyć do redukcji populacji dzików do poziomu 1 osobnik na 1000ha
  4. Termin inwentaryzacji zwierzyny ustalono na 3 – 4 marzec 2018r.
  5. W inwentaryzacji zwierzyny czynny udział wezmą przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno.


Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Mazur omówił problem afrykańskiego pomoru świń.
 

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf---najczesciej-zadawane-pytania-faq

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/postepowanie-w-przypadku-znalezienia-padlego-dzika