Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności

Nadleśnictwo Kutno  zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji oraz status pod względem zgodności z ustawą

Data publikacji strony internetowej 2012-07-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji 2020-09-21

Status Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Aspekty i przyczyny niezgodności/wyłączeń strony internetowej z wymagań ustawy

Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo, przyczyna: publikacja przed 2020-09-14 plik nie jest wykorzystywany do wykonywania bieżących zadań jednostki

Obrazy podstron witryny z przeszłości (nieaktualnych) nie spełniają wymagań WCAG, przyczyna: publikacja przed 2020-09-14 obraz musi być wierny stanowi faktycznemu z przeszłości

Mapy nie są dostępne cyfrowo, przyczyna: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Skróty klawiaturowe Standardowe

Ułatwienia dla osób cierpiących na zaburzenia motoryczne

Duże pola czułości na kliknięcia myszy

Ułatwienia dla osób cierpiących na dysleksję

Możliwość włączenia żółto-czarnej wersji witryny, zgodnie z zaleceniami Sympozjum na temat modyfikacji tekstów internetowych dla ułatwienia czytelności Możliwość włączenia kremowo-czarnej wersji witryny, zgodnie z zaleceniami Sympozjum na temat modyfikacji tekstów internetowych dla ułatwienia czytelności Ułatwienia dla osób cierpiących na nieostrość wzroku Możliwość włączenia czarno-białej wersji witryny i automatycznego zwiększenia kontrastu zdjęć/grafiki Możliwość zwiększenia wielkości czcionek

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba odpowiedzialna Marek Matecki telefon 22-1855363

adres email dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pll

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Jak żądać udostępnienia informacji

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej witryny BIP lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie podmiotu Nadleśnictwo Kutno jako jednostki Lasów Państwowych której żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka organizacyjna Nadleśnictwo Kutno powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Nadleśnictwo Kutno niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Nadleśnictwo Kutno może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Nadleśnictwo Kutno odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej BIP lub jego fragmentu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznik Praw Obywatelskich

Witryna Internetowa Rzecznika

https://www.rpo.gov.pl/

Kontakt bezpośredni

biurorzecznika@brpo.gov.pl

800-676-676

Formularz kontaktowy (najszybsza forma)

https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz;=1

Kontakt w języku migowym http://www.rpo.gov.pl/pl/content/zloz-wniosek-0 Wzór pisma tradycyjnego do wysłania pocztą http://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna