Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody "Dąbrowa Świetlista" został uznany dla ochrony naturalnego zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae - Quercetum z obecnie około 90 letnim drzewostanem dębu bezszypułkowego, poprzez częściową ochronę.

Świetlista dąbrowa w Pernie jest dobrze i w pełni wykształconym zespołem z wszystkimi gatunkami dlań charakterystycznymi. Walory przyrodnicze tego obiektu podnosi także obecność 9 gatunków objętych ochroną prawną: kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia, lilia złotogłów Lilium martagon, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, podkolan biały Platanthera bifolia, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kalina koralowa Viburnum opulus, konwalia majowa Convalaria maialis, kruszyna pospolita Frangula alnus i pierwiosnka lekarska Primula officinalis. Rezerwat ten jest doskonałym obiektem dydaktycznym i pokazowym ze względu na wysokie walory naukowe i przyrodnicze.

Powierzchnia rezerwatu 40,13 ha.

Rezerwat przyrody "Perna" został utworzony dla zachowania cennego lasu liściastego o różnowiekowym drzewostanie, z 140 letnimi przestojami obu gatunków dębów, tworzących najwyższe piętro. Reprezentuje on naturalną postać kontynentalnego grądu niskiego Tilio-Carpinetum stachyetosum w odmianie kujawskiej.

Powierzchnia rezerwatu 15,27 ha.

Rezerwat przyrody "Ostrowy" utworzono dla ochrony fragmentu lasu o cennym florystycznie i rzadkim charakterze, w regionie o katastrofalnie niskiej lesistości. Szczególną uwagę zwraca duży udział lipy drobnolistnej i klonu polnego (paklonu). O naturalnym wizerunku chronionego obiektu świadczy wielogatunkowość i struktura piętrowa drzewostanów oraz duży udział charakterystycznych dla grądu gatunków runa.

Powierzchnia rezerwatu 13,04 ha.

Rezerwat przyrody "Ostrowy-Bażantarnia" został utworzony dla ochrony i zachowania naturalnego fragmentu lasu liściastego subkontynentalnego grądu niskiego, w odmianie kujawskiej Tilio-Carpinetum stachyetosum, z udziałem lipy drobnolistnej, jesionu i klonu polnego w drzewostanie.

O dużym stopniu naturalności zespołu świadczy wielogatunkowość i struktura piętrowa drzewostanów oraz dominacja w runie gatunków właściwych dla grądu niskiego takich jak: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, grab zwyczajny, jesion wyniosły, klon zwyczajny, klon jawor, klon polny, wiąz polny i wiąz górski. Na dużą wartość ochroniarską rezerwatu wpływa obecność roślin chronionych i rzadkich: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyk szerokolistny Epipactis latifolia, kopytnik pospolity Asarum europaeum, kruszyna pospolita Frangula alnus, konwalia majowa Convalaria maialis, kalina koralowa Viburnum opulus, klon polny Acer campestre, fiołek przedziwny Viola mirabilis, selernica żyłkowana Cnidium dubium, pszeniec gajowy Melampyrum nemorosum.

Powierzchnia rezerwatu 27,24 ha.

Rezerwat archeologiczny „Sarnowo”

„Rezerwat przyrodniczo- archeologiczny Sarnowo” obejmuje teren cmentarzyska kultury pucharów lejkowych z epoki kamienia gładzonego. Znajduje się tu 9 grobowców, nazywanych niekiedy piramidami kujawskimi. Mają one formę wydłużonych kopców o długości kilkudziesięciu metrów i wysokości i wysokości czoła dochodzącej do 2 metrów. W każdym grobowcu znajduje się od 1 do 5 grobów.

Powierzchnia rezerwatu to 3,75 ha