Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Organizacja Nadlesnictwa

Strukturę Organizacyjną  Nadleśnictwa  Kutno stanowią
a) biuro nadleśnictwa
b) leśnictwa      

                             
1 . W skład biura nadleśnictwa  wchodzą następujące komórki organizacyjne
a/ działy:
•    gospodarki leśnej kierowany przez zastępcę nadleśniczego           
•    finansowo-księgowy kierowany przez głównego księgowego         
•    administracyjno-gospodarczy kierowany przez sekretarza             
•    Posterunek Straży Leśnej kierowany przez komendanta,                      
2) samodzielne stanowiska pracy:
•    ds. kontroli  funkcjonalnej - inżynier nadzoru   

                       
Dział Gospodarki Leśnej prowadzi
    sprawy związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony    lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody , ochrony środowiska, łowiectwa, , zagospodarowania lasu, użytkowania lasu,      sprzedaży drewna i użytków ubocznych,
    sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnieniem lasu oraz nadzór nad lasami        nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – w zakresie powierzonym przez starostwa.
           
Dział finansowo-księgowy odpowiada za  prowadzenie ewidencji i formalno rachunkowej kontroli dokumentów księgowych, sporządzania planów finansowych, analiz i sprawozdawczości, rozliczania działalności gospodarczej          i administracyjnej , terminowe i rzetelne egzekwowanie wszelkich należności, regulowanie zobowiązań.


Dział administracyjno-gospodarczy zajmuje się  prowadzeniem całokształtu spraw związanych  z pełną obsługą  administracyjną Nadleśnictwa a w szczególności:
    gospodarka mieszkaniowa
    gospodarka gruntami
    remonty i inwestycje obiektów budowlanych oraz inwestycje dróg
     transport, 
    obsługa biura i sekretariatu Nadleśnictwa,
    biblioteczka  Nadleśnictwa,


Posterunek Straży leśnej jest odpowiedzialny za    zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia Nadleśnictwa –ściśle  współpracuje z leśniczymi , Policją   i prokuraturą  w tym zakresie.
             Patrolowanie terenów leśnych pod kątem ładu i porządku , ochrony p/poż.,   ochrony przyrody i środowiska, kłusownictwa.


  Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem - prowadzi gospodarkę leśną w   leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność, zobowiązany jest także do pomocy właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.
prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu ochronę lasów przed szkodnictwem,