Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, jednak stanowią spójną całość (doliny rzek, kompleksy lasów, łańcuchy wzgórz itp.), wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. W zasięgu Nadleśnictwa Kutno funkcjonują 4 Obszary Chronionego Krajobrazu, 3 z nich obejmują grunty Nadleśnictwa.

 

OCHK Jezioro Głuszyńskie – celem utworzenia tego OCHK jest ochrona jednego z ciekawszych krajobrazów Wysoczyzny Kujawskiej. Głównym walorem jest tu, położone na wysoczyźnie morenowej, Jezioro Głuszyńskie. Powierzchnia gruntów Nadleśnictwa w zasięgu Obszaru wynosi 993,50 ha.

 

OCHK Dolina Bzury – krajobraz obszaru kształtują głównie tereny rolnicze: grunty orne i łąki w płaskiej dolinie. Uzupełnienie stanowią lasy i zadrzewienia nadrzeczne. Największy kompleks leśny znajduje się we wschodniej części Obszaru, po południowej stronie Bzury. W kompleksie tym znajdują się działki należące do Nadleśnictwa Kutno – łącznie 10,53 ha.

 

OCHK Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej  - Obszar ten obejmuje szeroką dolinę środkowej Bzury oraz ujściowy odcinek doliny Neru. W większości pokrywa się z Obszarem N2000 o tej samej nazwie. Ma jednak większy zasięg, szczególnie w dolinie Bzury, sięgając aż poza Łowicz, do Puszczy Bolimowskiej. Grunty Nadleśnictwa Kutno na tym terenie to 1342,66 ha w leśnictwach Julinki i Bielawy.