Wydawca treści Wydawca treści

Nowe życie kuropatwy w Nadleśnictwie Kutno

Po bezpiecznym przezimowaniu w wolierze Nadleśnictwa Kutno 250 kuropatw zostało wypuszczonych na teren kutnowskich pól! To idealne środowisko dla bytowania zwierzyny drobnej.

Nadleśnictwo Kutno od 2014 roku realizuje programy wsiedleń kuropatw. Do chwili obecnej wsiedliliśmy na terenie kutnowskiego OHZ ponad 1800 kuropatw. Obecnie realizujemy „Program mający na celu utrzymanie różnorodności przyrodniczej w obwodach łowieckich pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 56, z dnia 3 października 2019 r.

W przyszłym roku planujemy wsiedlić 400 kuropatw na naszym terenie. Dzięki sukcesywnemu zasilaniu populacji tego gatunku, osobnikami pochodzącymi z zamkniętej hodowli Nadleśnictwa Świebodzin, liczebność kuropatwy zwiększyła się z szacowanej na ok. 100 szt. w roku 2014 do 250 szt. w roku 2019.

Na zdjęciu jedna z naszych wychowanek!

Realizacja programu poprawiła liczebność kuropatw w obwodzie łowieckim nr 12, nie są to stany zadowalające, jednak pokazują, iż działania prowadzone przez Nadleśnictwo Kutno przynoszą zamierzony efekt. Kontynuowanie programu może w dalszym efekcie przyczyniać się do wzrostu populacji kuropatwy na terenie OHZ.

 

Celem leśników, w ramach realizacji programu, jest także poprawienie warunków bytowania zwierzyny drobnej poprzez edukację miejscowych rolników i wspieranie w zakładaniu remiz śródpolnych, kontrola drapieżników, w szczególności lisów, i utrzymanie ich populacji na jak najniższym poziomie. Działania zakładają także współpracę z jednostkami akademickimi i udostępnianie terenu ośrodka hodowli zwierzyny do prowadzenia badań naukowych i zapewnienie stałej opieki weterynaryjnej.

 

Całość projektu objęta jest osłoną naukową Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 


Narada łowiecka w Nadleśnictwie Kutno

Spotkanie z Łowczymi PZŁ, na którym został poruszony problem afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 24 stycznia 2018r. w siedzibie Nadleśnictwa Kutno odbyło się spotkanie w sprawie zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Nadleśnictwa Kutno, obowiązujących uregulowań prawnych, oraz planowanego pozyskania zwierzyny.

W naradzie udział wzięli: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, Panowie Łowczy Okręgowi reprezentujący Zarządy Okręgowe PZŁ w: Łodzi, Płocku i Włocławku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno oraz przedstawiciele zarządów Kół Łowieckich z terenu Nadleśnictwa

Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji związanej
z występowaniem wirusa ASF oraz działań podjętych zarówno przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych jak i struktury PZŁ oraz służby weterynaryjne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie szeroko omówiła obecną sytuację
i rozprzestrzenianie się wirusa ASF na terenie kraju jak i w bezpośrednim pobliżu powiatu kutnowskiego, omówiła strategię działania, wprowadzone zmiany w przepisach prawa i obecnie obowiązujące zalecenia z tym związane.

W dalszej części głos zabrali Łowczy Okręgowi poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ którzy przedstawili kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, działania podejmowane przez Zarządy Okręgowe oraz wytyczne wydane przez Polski Związek Łowiecki. Omówili jakie działania podjęły przynależne im koła łowieckie aby skutecznie dążyć do zmniejszenia zagęszczenia populacji dzików do zalecanego poziomu
0,5 osobnika na 1km2 i dalszej redukcji do poziomu 0,1 osobnika na 1km2.

Następnie Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno omówił zmiany w ustawie prawo łowieckie, omówił zarządzenie Nr 1 Dyrektora Generalnego lasów państwowych w sprawie prowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenach pozostających w zarządzie PGL LP, w szczególności odnośnie monitorowania gruntów pozostających w zarządzie LP w celu wykrywania padłych dzików i ich szczątków, przedstawił  obecne i docelowe stany zwierzyny płowej i dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na zarządzanym przez nadleśnictwo terenie, planowanie łowieckie w kontekście obowiązującego Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego pod względem wykonywanego pozyskania zwierzyny, stanów zwierzyny, ilości szkód wyrządzanych przez zwierzynę w lasach, kosztów zabezpieczenia przed zwierzyną, nadchodzący termin inwentaryzacji zwierzyny i prawidłowość sporządzania Rocznych Planów Łowieckich.

Wnioski i ustalenia

  1. Należy monitorować tereny obwodów łowieckich pod względem poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków.
  2. Każdy przypadek znalezienia padłych dzików lub ich szczątków bezzwłocznie zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  3. Należy dążyć do redukcji populacji dzików do poziomu 1 osobnik na 1000ha
  4. Termin inwentaryzacji zwierzyny ustalono na 3 – 4 marzec 2018r.
  5. W inwentaryzacji zwierzyny czynny udział wezmą przedstawiciele Nadleśnictwa Kutno.


Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Mazur omówił problem afrykańskiego pomoru świń.
 

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf---najczesciej-zadawane-pytania-faq

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/postepowanie-w-przypadku-znalezienia-padlego-dzika

 


Łowiectwo w Nadleśnictwie Kutno

Łowiectwo w Nadleśnictwie Kutno

Obwody łowieckie znajdujące się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kutno są częścią Rejonu Hodowlanego Nr 3 „Łódzkiego”, łącznie jest to 48 obwodów łowieckich, z czego 46 obwodów jest dzierżawionych przez 36 kół łowieckich, a 2 obwody są obwodami wyłączonymi.

 Na terenie Nadleśnictwa 100% obwodów łowieckich, to obwody polne, podlegają one pod zarządy okręgowe PZŁ w Łodzi,  Płocku, Skierniewicach i Włocławku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Województwo

ZO PZŁ

Numer obwodu

Nazwa obwodu

Powierzchnia obwodu

1

2

3

4

5

6

1

łódzkie

Łódź

23

KŁ Nr 3 Bażant

3807

2

łódzkie

Łódź

25

KŁ Nr 15 Ogar

6232

3

łódzkie

Łódź

26

KŁ Nr 9 Żubr

5042

4

łódzkie

Łódź

27

WKŁ Nr 420 Słowik

6214

5

łódzkie

Łódź

28

KŁ Myśliwiec

7955

6

łódzkie

Łódź

29

KŁ Czapla

3784

7

łódzkie

Łódź

40

KŁ Nr 4 Boruta

5840

8

łódzkie

Łódź

41

KŁ Nr 3 Bażant

5620

9

łódzkie

Płock

1

KŁ Petroponowa

3255

10

łódzkie

Płock

2

OHZ PZŁ

7856

11

łódzkie

Płock

3

KŁ Szarak

3828

12

łódzkie

Płock

4

KŁ Sokół

4805

13

łódzkie

Płock

5

KŁ Nr 15 Ogar

3498

14

łódzkie

Płock

6

KŁ Dzik

6159

15

łódzkie

Płock

7

KŁ Darz Bór

6120

16

łódzkie

Płock

8

KŁ Szarak

7155

17

łódzkie

Płock

9

KŁ Jeleń

6543

18

łódzkie

Płock

12

OHZ RDLP

5160

19

łódzkie

Płock

13

KŁ Nr 1 Rogacz

4597

20

łódzkie

Płock

14

KŁ Nr 2 Łowiec

4027

21

łódzkie

Płock

15

KŁ Dzik

5364

22

łódzkie

Płock

16

KŁ Łoś

4622

23

łódzkie

Płock

17

KŁ Łoś

4750

24

łódzkie

Płock

18

KŁ Jeleń

5527

25

łódzkie

Skierniewice

19

KŁ Nr 4 Księżak

4229

26

łódzkie

Skierniewice

30

KŁ Nr 5 Gospodarz

5570

27

łódzkie

Skierniewice

31

KŁ Myśliwiec

7641

28

łódzkie

Skierniewice

32

KŁ Nr 8 Łowiczanin

3426

29

łódzkie

Skierniewice

33

KŁ Nr 4 Księżak

3413

30

łódzkie

Skierniewice

34

KŁ Nr 8 Łowiczanin

4339

31

łódzkie

Skierniewice

43

KŁ Nr 8 Szarak

3139

32

łódzkie

Skierniewice

45

KŁ Nr 40 Przy Minist

6990

33

łódzkie

Skierniewice

61

KŁ Nr 37 Sokół

4839

34

kujawsko- pom.

Włocławek

247

KŁ Nr 7 Bóbr

7457

35

kujawsko- pom.

Włocławek

248

KŁ Nr 106 Cyranka

7455

36

kujawsko- pom.

Włocławek

249

KŁ Nr 106 Cyranka

6700

37

kujawsko- pom.

Włocławek

250

KŁ 69 Cyranka

7163

38

kujawsko- pom.

Włocławek

258

KŁ Nr 10 Sarna

4560

39

kujawsko- pom.

Włocławek

259

KŁ 135 Łoś

4972

40

kujawsko- pom.

Włocławek

260

KŁ 111 Przepiórka

6043

41

kujawsko- pom.

Włocławek

261

KŁ 107 KTRŁ

8321

42

kujawsko- pom.

Włocławek

262

KŁ 132 Cyraneczka

7086

43

kujawsko- pom.

Włocławek

263

KŁ 216 Przyjemność

4616

44

kujawsko- pom.

Włocławek

264

KŁ 67 Grzywacz

4524

45

kujawsko- pom.

Włocławek

265

KŁ 15 Budowlani

4370

46

kujawsko- pom.

Włocławek

267

KŁ 146 Kuropatwa

5706

47

kujawsko- pom.

Włocławek

268

KŁ 112 Jeleń

8125

48

kujawsko- pom.

Włocławek

269

KŁ 108 Darzbór

7430

 

Łączna powierzchnia obwodów wynosi 265 874 ha, powierzchnia leśna 13 175 ha, średnia lesistość obwodów wynosi 5%

 


Inwentaryzacja zwierzyny

Inwentaryzacja zwierzyny

     W dniach 22-23 lutego na terenie Nadleśnictwa Kutno myśliwi przeprowadzili coroczną inwentaryzację zwierzyny, na której podstawie zaplanują gospodarowanie zwierzyną               w rozpoczynającym się 1 kwietnia kolejnym sezonie łowieckim.   

      


Ujawnienie wnyków przez Straż Leśną

Ujawnienie wnyków przez Straż Leśną

W dniu 25.02.2014r. Strażnicy Nadleśnictwa Kutno  wspólnie  z Państwową Strażą Łowiecką z Bydgoszczy ujawniła i zdjęła ponad 30 wnyków kłusowniczych różnego rodzaju. Narzędzia kłusownicze odnalezione zostały w kompleksie leśnym o powierzchni zaledwie 2,50 ha na terenie obrębu Boniewo.