Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Śledź nasz kanał YT:

Nasz kanał YouTube

Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Kutno

Lasy Nadleśnictwa Kutno leżą na obszarze dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zasięg terytorialny obejmuje powierzchnię 276066 ha, z czego powierzchnia gruntów leśnych wynosi 9452 ha. Powierzchnia lasów prywatnych wynosi około 4300 ha. Tereny leśne stanowią więc zaledwie 5% zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa z czego aż 30% to lasy prywatne.

 

Tak mała powierzchnia leśna  oraz wynikające z niej rozdrobnienie kompleksów w znaczny sposób utrudniają  gospodarowanie lasami.  Bogate w urodzajne ziemie obszary w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa są zdominowane przez rolę. Grunty o wyższej klasie jakości gleby nie zawsze mogą być przeznaczone do zalesienia. Mimo to, powierzchnia lasów w Nadleśnictwie Kutno systematycznie wzrasta.  Od roku 2005 zalesiliśmy ponad 54 hektary. Ponadto bierzemy czynny udział w zalesianiu gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planujemy skład gatunkowy, zabiegi pielęgnacyjne oraz zabiegi ochronne dla nowozakładanych upraw.  Sprawujemy kontrolę i oceniamy skutki podjętych działań. Dodatkowo dla właścicieli istniejących oraz przyszłych lasów stanowimy nieodpłatną pomoc merytoryczną. Łączna powierzchnia zalesiona w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne" objętego PROW na lata 2007-2013 wyniosła niespełna 350 hektary.


Nadleśnictwo Kutno obfituje w bogate siedliska lasowe (ponad 66%) z czego niespełna 8% to olsy i łęgi. To implikuje wysoki wskaźnik różnorodności biologicznej oraz podnosi walory przyrodnicze naszych lasów. Jednocześnie na takich terenach ciężko uzyskać zadowalające efekty z odnowień naturalnych. Silne zachwaszczenie oraz niewysoka suma rocznych opadów znacznie hamują wzrost i rozwój młodego pokolenia drzew.
W przeważającej części lasów Nadleśnictwa Kutno gatunkiem panującym jest sosna. Zajmuje ponad 57% powierzchni. W przeszłości była silnie faworyzowana, a najbardziej pożądanymi drzewostanami były właśnie monokultury sosnowe. Dzisiaj wiemy, że zróżnicowanie i odpowiednie dobranie składu gatunkowego do typu siedliska jest nieodzownym elementem tworzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Obecny Plan Urządzania Lasu przewiduje przebudowę 1/3  drzewostanów niezgodnych z siedliskiem oraz ograniczenie udziału sosny w odnowieniach na bogatszych siedliskach. Efektem tych działań jest zwiększająca się liczba gatunków liściastych, co powoduje większe zróżnicowanie biologiczne i stabilność naszych lasów.


Poza dążeniem do zwiększania powierzchni leśnej, wzbogacania składu gatunkowego sukcesywnie zmierzamy do ukształtowania i utrzymania prawidłowej struktury wiekowej naszych lasów.
Godnym uwagi jest także ciągły wzrost zasobności naszych drzewostanów. W 1995 zasoby wynosiły 185m3/ha, 10 lat później już 210m3/ha, a na koniec 2014 spodziewamy się wartości około 220 m3/ha.